Algemene voorwaarden van Kanters Special Products B.V.
Gevestigd te Lieshout


 1. De toepasselijkheid van de, door u gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door, overeenkomsten met ons, aanbiedingen aan en/of door ons, en alle andere verbintenissen met ons, waardoor deze algemene voorwaarden van kracht zijn.
 2. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig indien geen andere termijn is aangegeven. Bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen conform de op de dag van de bestelling geldende prijslijsten.
 3. Levertijden zijn slechts indicatief. Enkel indien u ons bij overschrijding daarvan een gezien de omstandigheden redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan onze leveringsverplichting te voldoen en ook wij deze termijn hebben overschreden, bent u gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen. De transportkosten zijn uwer zijde, tenzij anders overeengekomen. Het risico van de te leveren zaken gaat aan u over op het moment van uitlading op leveradres. U bent gehouden om door ons aan u ter afname aangeboden zaken aan te nemen.
 4. Tenzij anders overeen gekomen dienen betalingen plaats te vinden binnen een maand na dagtekening van de factuur, zonder enige korting of verrekening. In geval van te late betaling bent u aan ons de wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd.
  De volledig aan incassering verbonden kosten, alsmede proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter op grond van het liquidatietarief toegewezen bedragen, komen ten laste van u, tenzij wij als verliezende partij in de kosten veroordeeld worden. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal een bedrag dat wordt vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EURO 226.89 exclusief B.T.W.
 5. Alle door ons aan u geleverde en te leveren zaken blijven ons eigendom totdat u aan al uw verplichtingen jegens ons ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, alsmede ter zake vorderingen van ons op u wegens tekortschieten door u in de nakoming van uw verbintenissen jegens ons, hebt voldaan.
 6. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend binnen uiterlijk 14 dagen na levering onder opgave van de aard en grond van de klachten en nummer en de datum van de betreffende factuur. Het indienen van een reclame schort uw betalingsverplichting niet op. Te laat ingediende reclames hoeven door ons niet in behandeling te worden genomen.
 7. Producten waarvan het zegel verbroken is of waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, hoeven door ons niet retour genomen te worden.
 8. Bij franco leveringen zijn de kosten van de assurantie voor rekening van ons.
  Echter de aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de wederpartij in rekening gebrachte factuurwaarde. De af te sluiten verzekering zal zijn tegen normaal transportrisico, derhalve niet tegen buitengewone risico’s en/of molest. Verdere aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. In geval van verlies of schade tijdens het transport dienen wij een claim in bij de assuradeur. Na ontvangst van de uitkering door ons, zullen wij deze aan de koper uit betalen. Wij zijn nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken, zulks met uitsluiting van indirecte-, gevolg-, bedrijfsstilstandschade en/of vermogensschade. De leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke hij ter afwering van recht van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van zijn ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 9. Onder overmacht wordt tevens verstaan wanprestatie en/of overmacht zijdens onze toeleveranciers. In geval van overmacht aan onze zijde zijn wij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, waarover wij ons binnen twee weken na het intreden van de overmacht dienen uit te spreken.
 10. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, ter onze keuze worden verworpen hetzij aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, hetzij aan arbitrage.
Neem snel contact op

Laat je gegevens en eventuele vraag of opmerking achter en we nemen snel contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt
// //